Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny w gminie

Kolejność  działań podejmowanych w celu wprowadzenia Karty Dużej Rodziny :

duze-rodziny2

 

1. Przedstawienie propozycji wprowadzenia Karty Dużej Rodziny władzom miasta,Radzie Miejskiej /wnioski, spotkania/

2. Spotkanie interdyscyplinarne (władze miasta, instytucje polityki
społecznej, instytucje kultury, sportu, rekreacji, oświaty, komunikacji,
przedstawiciele NGO) w sprawie określenia zarysu programu Karty Dużej
Rodziny.

3. Zgromadzenie informacji i przygotowanie założeń programu oraz stworzenie
projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny.
Przeprowadzenie konsultacji społecznych i wprowadzenie korekt do programu.
4. Skierowanie projektu uchwały, wzoru karty i propozycji zniżek do trybu
uchwałodawczego.
5. Przyjęcie uchwały przez Radę Gminy lub Miasta.
6. Ustanowienie komórki/wydziału prowadzącego i nadzorującego program.
7. Zorganizowanie spotkania informacyjnego / konferencji z Rodzinami
Wielodzietnymi/
8. Wdrożenie programu Karta Dużej Rodziny 3+.
7. Podjęcie rozmów z sektorem prywatnym na temat partnerstwa w programie.
8. Wdrożenie programu współpracy z firmami, akcje promocyjne i informacyjne.
9. Ewaluacja programu, wdrażanie korekt i postulowanych zmian drogą
ustawodawczą.

Wiceburmistrz Grodziska Mazowieckiego, Pani Maria Grabowska

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok