Tarnów

Nazwa programu:

„Karta Tarnowskiej Rodziny”

Kiedy wprowadzono Kartę Dużej Rodziny:

Program Karta Tarnowskiej Rodziny został przyjęty

Uchwałą Nr XXIV/355/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zarządzeniem Nr 296/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 sierpnia 2012 r. określony został Regulaminu przyznawania i korzystania z Karty Tarnowskiej Rodziny oraz wzory dokumentów Karty.

Regulamin przyznawania i korzystania z Karty Tarnowskiej Rodziny

Program Karta Tarnowskiej Rodziny – załącznik do Uchwały Nr XXIV_355_2012

Rozwiązania które wchodzą w skład Karty Tarnowskiej Rodziny:

I. Zniżki dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny:

 1. komunikacja miejska: jednomiesięczne bilety imienne na wszystkie linie dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny kosztują: normalny 25 zł, ulgowy 10 zł, dla pozostałych pasażerów odpowiednio normalny 110 zł, ulgowy 55 zł,
 2. Teatr im. Ludwika Solskiego:

- 25 – 50% na bilet rodzinny na spektakle familijne,

- 25 – 50% zniżki na bilet „Rodzina w teatrze” na spektakle dramatyczne i komediowe,

- 50% zniżki na bilet „Niania i dziecko w teatrze” na dopołudniowe spektakle familijne, nieodpłatne przekazywanie teatralnych gadżetów dla dzieci na spektaklach familijnych za okazaniem Karty Tarnowskiej Rodziny,

 1.  Miejska Biblioteka Publiczna: 50% zniżki na korzystanie z Internetu w Telecentrach,
 2. Tarnowskie Centrum Kultury:                                                                                         – - 20% zniżka cen biletów na koncerty organizowane przez Centrum,                                         – bezpłatny wstęp na wystawy organizowane przez Centrum,
 3. BWA – Galeria Miejska: wstęp na wszystkie wystawy, wernisaże dla rodzin wielodzietnych (minimum dwoje dzieci do lat 18 lub uczące się do lat 24), uprawniający do ulgowych biletów dla dzieci i bezpłatnego wejścia dla rodziców/opiekunów,
 4. Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji:                                                                              – wstęp na pływalnie letnie dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny 3 zł od osoby, bez względu na wiek,                                                                                                              - wstęp na pływalnie kryte dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny 4 zł od osoby, bez względu na wiek,                                                                                                              - wstęp na lodowiska sztucznie mrożone dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny
  2 zł od osoby, bez względu na wiek,
 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: preferencje przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących uczestnictwa dzieci niepełnoprawnych, posiadających „Kartę Tarnowskiej Rodziny”, w turnusach rehabilitacyjnych,
 6. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika:  30% rabatu od cen usług analityczno-diagnostycznych obowiązujących w cenniku zewnętrznym (dotyczy usług realizowanych odpłatnie – bez skierowań),
 7. Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.: 20% rabatu na usługi ogólnobudowlane.
 8. ponadto zniżki oferowane przez partnerów

 

Pozostałe działania na rzecz rodzin wielodzietnych:

 1. II.                Niższe opłaty za pobyt dziecka pochodzącego z rodziny wielodzietnej w żłobku lub przedszkolu:

- żłobek – opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 100 zł. Dzienna stawka żywieniowa wynosi maksymalnie 4 zł. Jeżeli w tym samym żłobku przebywa równocześnie dwoje lub więcej dzieci tych samych opiekunów prawnych, opłata za każde dziecko wynosi 75 %.

- przedszkole – podstawa programowa (5 godzin pobytu) jest bezpłatna. Opłata za każdą kolejną godzinę pobytu wynosi 1,40. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny za świadczenia przedszkola dla drugiego dziecka pobiera się 70%, a dla każdego kolejnego dziecka 50 % opłaty.

 1. III.  Wieloaspektowa praca z rodzinami, również wielodzietnymi, które mają problemy w społecznym funkcjonowaniu, m.in. poprzez:

-        realizację autorskich projektów socjalnych, np. „Trening Budżetowy”- skierowany do osób korzystających z pomocy finansowej, które mają trudności w racjonalnym dysponowaniu budżetem domowym; „Wychowanie bez klapsa” – warsztaty edukacyjne dla rodziców, skierowane do osób, które mają trudności w prawidłowym pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

-        wzmacnianie rodzin poprzez objęcie ich pomocą asystentów rodziny i wolontariuszy (pomagają dzieciom w nauce, wspierają je w kontaktach społecznych, prezentują i zachęcają do konstruktywnego spędzania czasu wolnego, pomagają w rozwijaniu umiejętności i pasji);

-        organizację na tarnowskim Rynku „Festynu Rodzinnego”,

-        organizowanie dla dzieci pochodzących z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, często wielodzietnych, spotkania z okazji Dnia Dziecka i zabawy mikołajkowej,

IV. Promowanie prawidłowego modelu rodziny i konstruktywnych postaw rodzicielskich poprzez organizowanie spotkań z rodzicami w ramach realizacji programów profilaktycznych. W trakcie tych spotkań przekazywano informacje dotyczące  najbardziej rozpowszechnionych używek, sposobów rozpoznawania pierwszych symptomów świadczących o kontakcie dziecka z  narkotykami lub alkoholem. Szczególny akcent położono na rolę rodziny w sytuacjach kryzysowych. Informowano, że sposób jej funkcjonowania ma znaczący wpływ na wychowujące się w niej dzieci. Silne więzi rodzinne, prawidłowe postawy rodzicielskie, dojrzała osobowość rodziców, którzy formułują wobec dzieci jasne i adekwatne oczekiwania oraz wykazują się konsekwencją w ich egzekwowaniu, są podstawowymi czynnikami chroniącymi dzieci przed zachowaniami dysfunkcyjnymi i patologicznymi.  W 2012 r. przeszkolono 3500 rodziców.

V. Bezpłatne specjalistyczne poradnictwo – w 2012 r. na terenie miasta Tarnowa funkcjonowały 2 punkty diagnostyczno-konsultacyjne oraz telefon zaufania prowadzone przez organizacje pozarządowe, finansowane z budżetu miasta Tarnowa. Mieszkańcy miasta mogli w nich korzystać z bezpłatnych porad psychologa, terapeuty i prawnika. Ponadto bezpłatne, specjalistyczne poradnictwo oferują: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Miejski Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie.

W 2012 r. na terenie miasta funkcjonowała 1 specjalistyczna placówka wsparcia dziennego, prowadząca dla dzieci i młodzieży zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne.

 

 

VI. Alternatywne formy spędzania czasu dla dzieci (również z rodzin wielodzietnych)- na terenie Miasta działa siedem świetlic środowiskowych (w 2012 r. – 8) zapewniających dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego i rozwój zainteresowań. W placówkach dzieci otrzymują posiłek dostosowany do pory dnia oraz zostają objęte programami profilaktycznymi.

W Tarnowie działa również placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, prowadząca terapeutyczne, korekcyjne i kompensacyjne zajęcia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych na prowadzenie drugiej placówki specjalistycznej.

 

Kryteria przyznawania Karty Tarnowskiej Rodziny:

a. minimalna liczba dzieci: czworo

b. czas zameldowania na terenie gminy: zameldowanie stałe

c. inne: Kartę otrzymuje rodzina wielodzietna składająca się z rodziców (jednego rodzica)  lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego), mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci, w tym dzieci w rodzinie zastępczej, w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia
w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje i pozostaje na utrzymaniu rodziców/opiekunów.

Liczba osób uprawnionych do otrzymania Karty Dużej Rodziny:

ok. 900 osób

Liczba osób korzystających z Karty Dużej Rodziny:

96 osób

Dokumenty, jakie trzeba dostarczyć, by otrzymać Kartę Dużej Rodziny:

- Tarnowskie Karty Miejskie członków rodziny,

- dowód tożsamości jednego z rodziców,

- akty urodzenia i ważne legitymacje szkolne / studenckie dzieci.