Wypowiedzi prezydentów, burmistrzów i wójtów

 

Rafal_Dutkiewicz_by_Maciej_Kulczynski

Rafał Dutkiewicz, Prezydent Miasta Wrocław

Wrocławski Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” był jednym z pierwszych w kraju; opracowaliśmy go przede wszystkim, by zapobiegać niekorzystnej sytuacji demograficznej miasta. Polityka prorodzinna Wrocławia ukierunkowana jest na wspieranie i promowanie rodzin z dziećmi, które nie tylko gwarantują tzw. „bezpieczeństwo demograficzne”, ale przede wszystkim stanowią wielką wartość oraz potencjał rozwojowy miasta. Wszak miasto nie istnieje dla samego siebie, ale dla mieszkańców. A ze społecznego czy ekonomicznego punktu widzenia to właśnie rodziny z dziećmi są najbardziej istotne, ponieważ zapewniają ciągłość pokoleń
i narodów. Należy zatem otoczyć je szczególną opieką dając wsparcie w wypełnianiu jej funkcji i traktując to jako inwestycję w „kapitał ludzki”. Takie działania musza być podejmowane na każdym szczeblu, nie tylko na poziomie ogólnopolskim, ale również na poziomie samorządów, które są najbliżej mieszkańców i najlepiej znają ich sytuacje i potrzeby.

Program został opracowany także ze względu na słabą kondycję materialną rodzin wielodzietnych, która często stanowi istotną barierę w dostępie do edukacji, kultury, rekreacji, obniża szanse startu życiowego dzieci z rodzin wielodzietnych. Warunki rozwojowe dzieci w tych rodzinach wpływają znacząco na kondycję przyszłych pokoleń. Stąd też nasz program kładzie nacisk na  edukacje i kulturę. Jednocześnie nie ustajemy w staraniach, by poszerzyć ofertę dla rodzin wielodzietnych i bez przerwy poszukujemy nowych partnerów Programu.

Na koniec chciałbym podkreślić, że  Program „dwa plus trzy i jeszcze więcej” nie jest elementem pomocy społecznej, ale polityki społecznej miasta


 

 

Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Karta Dużej Rodziny to ważny instrument w polityce rodzinnej w Polsce. Grodzisk Mazowiecki jest jedną z pierwszych gmin, która wprowadziła zniżki dla rodzin wielodzietnych. Wspólnie ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” propaguje wprowadzanie kart w innych miastach i gminach w całej Polsce.  Na początku byłem dość sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, gdyż bałem się o budżet gminy. Po czterech latach mogę powiedzieć, że są to naprawdę niewielkie koszty w skali całego budżetu. Pomoc samorządu to nie tylko wydatki, ale również radość i satysfakcja. Zniżki umożliwiają rodzinom wielodzietnym korzystanie z różnego rodzaju udogodnień, ułatwiają im dostęp do kultury, rekreacji, sportu oraz innych dóbr. Wskaźniki demograficzne pokazują, że już w 2035 r. będzie nas cztery razy mniej. Musimy temu przeciwdziałać i wspierać wszelkie działania na rzecz rodzin wielodzietnych.


 

 

25.11.2011 Fot. Wojtek Jakubowski /fotokombinat.plPaweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

We wrześniu minęło pół roku odkąd wprowadziliśmy w Gdańsku Kartę Dużej Rodziny. Wiele, zwłaszcza w czasie kampanii do parlamentu mówiło się o potrzebie wspierania rodzin wielodzietnych. Co jakiś czas padają ciekawe pomysły, choć zwykle po chwili okazują się niemożliwe do zrealizowania z uwagi na budżetowe oszczędności czy to na szczeblu centralnym, wojewódzkim a także i gminnym. Choć pomysł to nienowy, funkcjonujący już w krajach takich jak Francja, Luksemburg, Belgia i Włochy, to jednak w skali naszego kraju pierwszy i jak dotąd jedyny na taką skalę program, realizowany z budżetu miasta.  Można dyskutować, czy kryterium przyjęte w programie (rodzina z trójką i więcej dzieci) jest sprawiedliwe, ale jakieś kryterium trzeba było przyjąć i przyjęliśmy podobne do tych przyjętych w wyżej wymienionych krajach.

Program wyraża troskę o rodzinę i wynika z sytuacji demograficznej oraz konieczności podejmowania działań promujących wzrost dzietności rodzin oraz stwarzania warunków dla optymalnego funkcjonowania rodziny. Nikogo, kto ma na utrzymaniu dzieci nie trzeba przekonywać, że zapewnienie im optymalnych warunków rozwoju to ogromny wysiłek również finansowy. Wycieczka do ZOO, połączona z kupnem biletów na miejską komunikację, biletami wstępu oraz zakupem choćby napoi to w przypadku rodziny, złożonej z pięciu lub więcej osób ogromny wydatek.

W Polsce rozwiązania wychodzące naprzeciw potrzebom dużych rodzin wprowadzono mniej więcej równocześnie w kilkunastu miastach. W ograniczonym zakresie Kartę wprowadziły między innymi Wrocław, Grodzisk Mazowiecki, Tychy, Sandomierz, Warszawa.

Zasady przyznawania Karty oraz ulgi dla rodzin wielodzietnych w miastach, w których Karty obowiązują są różne. We Wrocławiu np. ulga na przejazdy środkami transportu miejskiego obowiązuje tylko w niedzielę i święta (dzieci bezpłatnie, rodzice bilety ulgowe). W Grodzisku Mazowieckim darmowa komunikacja miejska przysługuje rodzinom posiadającym 4 i więcej dzieci. Czasami oprócz możliwości korzystania z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej Karta uprawnia do korzystania z ulg różnych innych instytucji i miejsc np. baseny, teatry, ZOO itp., które przyznały ulgę dla rodzin wielodzietnych.

Wypowiedź Prezydenta miasta Gdańska 2011 r.


 

 

imgMonika Lipińska – Wiceprezydent Miasta Lublin

Program działań na rzecz dużych rodzin „Rodzina Trzy Plus” to pierwsza tak szeroka inicjatywa działająca na terenie Miasta Lublin oraz  Województwa Lubelskiego, która nie  związana jest  z pomocą społeczną, ale skierowana jest na współpracę sektora  publicznego z prywatnym.  Przedstawiciele samorządu, jak i sektora prywatnego w trakcie przygotowań Programu oraz   obecnie  w  trakcie jego realizacji mają możliwość skonfrontowania poglądów oraz działań w  temacie wsparcia dużych rodzin oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wspierając rodzinę w pełnieniu jej podstawowych funkcji szybko i elastycznie Gmina reaguje na potrzeby rodziny tak, aby zapobiec powstawaniu i nawarstwianiu się problemów, przeciwdziałając negatywnym procesom zmniejszenia się populacji i starzeniem się miasta Lublin.


 

 

Piotr UszokPiotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice

Z uwagi na niż demograficzny i starzejące się społeczeństwo, a także kryzys gospodarczy –  bardzo ważne jest promowanie rodziny, zwłaszcza wielodzietnej oraz rodzicielstwa zastępczego.

Celem prowadzonej polityki prorodzinnej, której elementem jest Program „Nas Troje i więcej” jest wspieranie rodzin, a szczególnie rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie naszego miasta, jak również rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku tych rodzin. W ramach Programu prowadzone są działania mające za cel między innymi zwiększenie rodzinom dostępności do dóbr kultury i sportu zarządzanych przez jednostki miejskie i instytucje kultury Miasta Katowice oraz zarządzanych przez jednostki niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z Miastem Katowice, Jednocześnie biorąc pod uwagę liczbę rodzin korzystających z Programu i zgłaszane przez nich potrzeby bardzo ważne jest zapewnienie systemu ulg i rabatów w „szerokim wachlarzu usług” oferowanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego Miasta – w tym zakresie Miasto Katowice stale aktywnie zachęca przedsiębiorców do udziału w programie zapewniając bezpłatną promocję przedsiębiorco


pobrane (1)Jerzy Borowski- Burmistrz Miasta Sandomierza

„Zdecydowaliśmy się uczestniczyć w tej szlachetnej akcji, ponieważ nasze miasto jest zainteresowane, aby w Sandomierzu przybywało dzieci. Cieszy nas każda inicjatywa, która wzmacnia rodzinę i wspiera ją w sprawowaniu podstawowych funkcji”

 

 

 

 


 

 

Sesja prezydenckaPiotr Krzystek  – Prezydent Miasta Szczecin

Rodzina stanowi dla nas wszystkich ogromną wartość, a rolą samorządu jest stwarzanie jej jak najlepszych warunków do rozwoju. Ważność rodziny znajduje istotny akcent w Strategii  Rozwoju Szczecina 2025 r. Zawarta w tym dokumencie misja miasta jako jeden
z najważniejszych elementów rozwoju uznaje jego atrakcyjność do życia i pracy mieszkańców.

Kierując się troską o szczecińskie rodziny w dniu 16 lipca 2012 r. Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE. Celem tego działania jest stworzenie dobrego klimatu dla rodzin
i przyjaznej przestrzeni do ich życia, niwelowanie różnic pomiędzy mieszkańcami miasta oraz tworzenie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień, które wspierać będą rodziny. Program ten ma charakter długofalowy i rozwojowy stwarzając tym samym warunki do stałej poprawy warunków życia rodzin


 

 

Adam FudaliAdam  Fudali – Prezydent  Miasta Rybnika

Program „ Duża  Rodzina” ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych.Umożliwia dzieciom i młodzieży pochodzących z tych rodzin większy udział w życiu kulturalnym i sportowym.

Poprawia warunki życia oraz wzmacnia kondycję rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych.

Zwiększa szanse rozwoju dzieci i młodzieży  z rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych.

Propaguje pozytywny wizerunek rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych.

 


 

pobraneAdam  Fudali – Prezydent  Miasta Rybnika

Naszą uchwałą włączyliśmy się aktywnie w akcję promocji dużych rodzin. W naszej lokalnej praktyce jest to prostu samorządowa akcja prorodzinna. Na razie zaczynamy od drobnego wsparcia – ułatwienia szans w dostępie do oferty kulturalnej i sportowej proponowanej przez miasto, ale liczymy, że akcja rozrastać się będzie podobnie jak w innych gminach w Polsce.
Liczymy, że z czasem włączą się w akcję prywatne podmioty gospodarcze, które zaproponują posiadaczom karty własne zniżki i dzięki temu akcja będzie się rozrastać. Chcemy, aby karta stała się powodem do pozytywnego wyróżnienia, chcemy promować naszą uchwałą pozytywny wizerunek rodzin wielodzietnych.


 

4cf38c91e012c_o,size,933x0,q,70,h,87b377Grzegorz Hayder, Z-ca Prezydenta Miasta Przemyśl

Program „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” realizowany na terenie miasta Przemyśla jest programem wspierającym duże rodziny. Jego celem jest zwiększenie udziału rodziny w życiu kulturalno-rekreacyjnym poprzez zastosowanie 50% ulg przy zakupie biletów na wstęp do różnego typu obiektów oraz na przejazd środkami komunikacji miejskiej. Program przełamuje stereotyp ukazujący ubogą rodzinę wielodzietną i rodzinę zastępczą nieuczestniczącą w życiu kulturalnym i rekreacyjno-sportowym miasta.

Jest promowaniem zdrowego trybu życia, wzmacnianiem więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu członków rodziny, wyboru form aktywności wpływającym na rozwój fizyczny i intelektualny dzieci i młodzieży. Zastosowanie zniżek doposaża budżet rodziny. Program przeciwdziała wykluczeniu społecznemu rodzin wielodzietnych. A najważniejsze jest to, że adresowany jest do wszystkich rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych bez względu na kryterium dochodowe.


 

 

burmistrzTadeusz Mikulski – Burmistrz Garwolina

Kilka razy więcej uśmiechów każdego dnia, ale też problemów do rozwiązania. Wiemy, że każda wolna chwila poświęcona dzieciom jest na wagę złota. Dlatego z myślą o rodzinach wielodzietnych powstał w naszym mieście program „3+ Liczna Rodzina”
Teraz wspólna wyprawa rodziców i dzieci do kina czy na siłownię nie będzie już zamachem na domowy budżet. A partnerzy programu, oferując zniżki, skorzystają pozyskując tym samym większą liczbę klientów.

 

 

 


 

 

200px-Krzysztof_KalińskiKrzysztof Jan Kaliński – Burmistrz Miasta Łowicza

W dobie niżu demograficznego, coraz trudniejszych warunków życia samorząd postanowił wspomóc rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze. Wydaje mi się, że obowiązkiem władzy i rad gmin jest pochylenie się z troską nad problemem dzietności
w naszym kraju. Ta kwestia dotyka nas wszystkich. Łowicz poszedł najdalej w ulgach dla uprawnionych podmiotów- zniżka na trzecie dziecko w przedszkolach jest zastosowana w niewielu miastach. Argument finansowy, sugerujący poważne obciążenia budżetu gminy jest nieistotny i akurat w tym przypadku ma znaczenie drugorzędne. Zniżki w OSiR, ŁOK czy MZK nie powodują katastrofy finansowej. Dodam, że Łowicz wypłaca również samorządowe becikowe  dla każdego dziecka.  Staramy się też włączyć w ten program jak najwięcej podmiotów prywatnych. Z naszych doświadczeń skorzystały już samorządy sąsiednie a zorganizowana u nas 17 listopada 2011 r. konferencja rodzin wielodzietnych pod patronatem wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej wzbudziła spore zainteresowanie problemem niskiej dzietności i dała konkretne rezultaty w postaci kolejnych miejskich kart rodzin wielodzietnych.


 

 

55ddeda9885b7_oJanusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęki

Zadań samorządów lokalnych nie można sprowadzać jedynie do łatania dróg czy chodników. Odpowiedzialny samorząd podejmuje również takie działania, które służą pełnemu rozwojowi lokalnej społeczności, wspierają wychowanie i wskazują na wyższe wartości. Rodzina należy do owych najwyższych wartości. Rodzinom w Polsce żyje się trudno. Wsparcie samorządów lokalnych dla rodzin (zwłaszcza w sytuacji, gdy działania państwa są daleko niewystarczające) winno być czymś naturalnym. To wsparcie w Ostrołęce próbujemy realizować przez budownictwo socjalne dla rodzin najuboższych, budowanie ogólnodostępnych boisk i placów zabaw, powoływanie świetlic osiedlowych, mocne wspieranie oświaty i działalności charytatywnej, systematyczne organizowanie spektakli teatralnych dla dzieci z rodzicami itp. Podejmujemy też szczególne działania podkreślające wartość dużej rodziny np. przez wprowadzenie specjalnych propozycji sportowych, kulturalnych dla większych rodzin. Przez te działania chcemy podkreślić nasze przeświadczenie, że rodzina jest fundamentalną wartością nie tylko dla miasta czy gminy, ale też dla narodu i świata.


 

 

z16962379Q,Zenon-ReszkaZenon Reszka – Burmistrz Błonia

W czasach, gdy posiadanie dzieci jest powszechnie uznawane za kosztowny luksus, brak dzieci, często jest motywowany powodami ekonomicznymi. Uważam, że obecna sytuacja demograficzna Polski, ale i całej Europy, skłania do podjęcia działań, w celu zwiększenia dzietności i dania impulsu do zmiany negatywnych tendencji demograficznych. Zastanawiający jest fakt podawany w mediach, że statystycznie, Polki np. w Wielkiej Brytanii rodzą więcej dzieci niż w Polsce. Jakie są powody ? Moim zdaniem podstawowym powodem jest poczucie rodziców, że brak jest wsparcia dla ich wysiłku rodzicielskiego i są pozostawieni sami sobie. Świat się zmienia, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodzina wielopokoleniowa zapewniała opiekę najstarszym i najmłodszym. Dziadkowie opiekowali się wnukami, gdy rodzice zarabiali. Dziś, by rodzice spokojnie mogli zarabiać dla swojej rodziny, potrzebne są żłobki i przedszkola, ale to także może być mało, gdyż ich koszty są wysokie. I właśnie z tego powodu Państwo Polskie powinno wspierać rodziny wielodzietne i promować model rodziny, co najmniej 2+2. Najlepszę zachętą jest stworzenie odpowiednich warunków zarówno finansowych jak i prawnych.


 

roman-smogorzeski-e1462575862968Roman Smogorzewski – Prezydent Miasta Legionowo

Motywem do podjęcia działań w zakresie wprowadzenia Karty Dużej Rodziny w Legionowie było przede wszystkim umacnianie roli rodziny w lokalnym środowisku oraz wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodziny wielodzietnej. Poprzez zwiększenie dostępności świadczeń dla członków rodzin wielodzietnych w zakresie usług żłobka, przedszkoli, basenu
oraz zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych do zajęć organizowanych przez MOK i MOSiR mamy nadzieję na wyrównanie szans psychoedukacyjnych tym dzieciom, którym być może sytuacja bytowa nie pozwala w obecnej chwili na korzystanie z wszelkich możliwych form rozwijania własnych zdolności, umiejętności, czy zainteresowań.
Wspieranie wielodzietnych rodzin mieszkających w naszym mieście, pozwala na  budowanie pozytywnego wizerunku władz samorządowych, których priorytetem w działaniach lokalnych jest  rozwój lokalnej społeczności.


 

2015-07-31_zajaczkowskaAlicja Zajączkowska Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka

Jednym z nadrzędnych, długookresowych celów polityki prorodzinnej jest tworzenie warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny poprzez wspomaganie jej we wszystkich fazach rozwoju. Podstawową przesłanką wyboru rozwiązań polityki prorodzinnej powinien być powszechny szacunek i akceptacja wartości rodziny oraz przekonanie, że wydatki na rzecz rodziny wychowującej dzieci stanowią inwestycję, która w przyszłości przyniesie społeczeństwu określone korzyści. O warunkach rozwoju rodziny decydują działania z zakresu polityki gospodarczej i społecznej. Konieczna jest przy tym współzależność rozwiązań przyjmowanych w tych dziedzinach.
Wprowadzony na terenie gminy program odnosi się do rodzin wielodzietnych wychowujących czworo i więcej dzieci wymagających wsparcia w wychowaniu i kształceniu młodego pokolenia.Jednym z najbardziej efektywnych sposobów oddziaływania na wychowanie jest współpraca z rodziną. Proces wychowania w rodzinie wymaga odpowiedniego wsparcia rodziców nie tylko przez specjalnie powoływane do tego celu poradnie, ale przede wszystkim poprzez tworzenie odpowiedniej atmosfery wokół wartości etycznych. Tworzenie klimatu poszanowania rodziny, wspierania rodzin w rozwiązywaniu problemów bytowych i opiekuńczych, to zestaw działań, które w dłuższym okresie powinny zaowocować wzrostem liczby urodzeń umożliwiającym osiągnięcie co najmniej prostej zastępowalności pokoleń.


 

szupryczynski-stronaEdward Szupryczyński – Burmistrz Głuchołaz

Motywacją jest przede wszystkim odnotowany w ostatnich latach największy w kraju ubytek  liczby ludności wynoszący 4,6%, spadek liczby urodzeń w Gminie jest przyczyną szeregu trudnych sytuacji m.in. likwidacja szkół. Korzyścią dla rodzin jest z pewnością pomoc finansowa zwłaszcza dla rodzin, których dzieci uczęszczają do żłobka czy przedszkola, do tego udział w programie nie jest warunkowany sytuacją dochodową rodziny.

 


 

jaktorow1Maciej Śliwerski – Wójt Gminy Jaktorów

Na terenie gminy Jaktorów jest dużo rodzin wielodzietnych. Poprzez rozbudowę bazy oświatowej w tym przedszkoli chcemy aby dzieci miały możliwość w dobrych warunkach uczyć się. Mimo niżu demograficznego w naszych szkołach nie maleje  liczba dzieci.  Nie mamy natomiast dostępu do kina , basenu, koncertów, dlatego też zawarliśmy porozumienia z sąsiednimi miastami i refundujemy 50% kosztów biletów aby zachęcić rodziny wielodzietne do rodzinnego spędzania czasu a jednocześnie zmniejszyć barierę finansowa w dostępie do tych dóbr. Chcemy też podkreślić uznanie dla rodziców decydujących się na liczne potomstwo. Mamy też nadzieję, że przyjazny klimat wokół rodzin wielodzietnych i stwarzanie dobrych warunków życia i rozwoju zachęci do osiedlania się w naszej gminie.


 

wojt-gminy

Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola

Wprowadzając politykę na rzecz rodzin wielodzietnych samorząd Gminy Lesznowola kierowały się potrzebą pomocy w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, jak również chęcią wspierania rodzin wielodzietnych oraz promowania modelu takiej rodziny. Program Karta Dużej Rodziny przyjęty przez Gminę Lesznowola zakłada pomoc rodzinom wielodzietnym, których dochody często nie pozwalają na otrzymanie zasiłków rodzinnych i dodatków do tych świadczeń. Celem polityki na rzecz rodzin wielodzietnych nie jest prowadzenie polityki socjalnej, lecz spowodowanie, aby rodzice posiadający więcej niż dwoje dzieci nie czuli się wykluczeni  z życia społecznego, a w szczególności z życia kulturalnego.
Program wspierania rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Lesznowola umożliwia tym   rodzinom korzystanie z oferty kulturalnej i edukacyjnej, sportowej, zdrowotnej oraz transportowej, do której – ze względu na wysokie koszty – rodziny wielodzietne nie zawsze mają dostęp. Dzięki przyłączeniu się do inicjatywy instytucji komercyjnych  katalog ulg i zwolnień dla beneficjentów jest stale poszerzany. Przystąpienie do programu niesie korzyści także dla firm oferujących swoje usługi z rabatami, ponieważ dzięki temu pozyskują stałych klientów i zauważają zwiększenie obrotów.


 

Prezydent Poznania Ryszard Grobelny

wypowiedź na temat Karty Dużych Rodzin

186px-Ryszard_Grobelny,_PL_Poznań,_UAM_WNPiD_election_debate_(2010)    list_prezydenta

 

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok