Forum Samorządowe

Forum Samorządowe na rzecz Dużych Rodzin zostało powołane w dniu 5 grudnia 2012 roku, w trakcie konferencji „Bariery ograniczające dzietność w Polsce” odbywającej się w Senacie.
     

Porozumienie podpisali: Anna Sochacka – wiceprezydent Siedlec, Monika Lipińska – zastępca prezydenta m. Lublin, Piotr Uściński – Starosta Wołomiński, Dominik Golema – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych U.M. Wrocławia, Grzegorz Benedykciński – burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Michał Gramatyka – wiceprezydent Tychów, Halina Wawruch wójt Żabiej Woli, Piotr Osiecki – burmistrz Sochaczewa, Lidia Chamarczuk – Mazurek – doradca prezydenta m. Torunia ds. Edukacji i Spraw Społecznych, Grzegorz Płocha – wiceprezydent Ostrołęki. Swój akces do FORUM zadeklarowała również pani Ewa Kamińska – wiceprezydent m. Gdańska.

W zamyśle członków założycieli FORUM jest nieformalnym porozumieniem samorządów, które już wprowadziły w swoich gminach Karty Dużych Rodzin i chcą dalej działać na rzecz dużych rodzin, uznając je za wartość dla społeczności lokalnych. Chcą rozwijać i doskonalić narzędzia polityki rodzinnej funkcjonujące na poziomie gmin, miast i powiatów, propagować dobre praktyki a także opiniować posunięcia władz centralnych w dziedzinie polityki rodzinnej. FORUM patronuje Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

W dniu 18 stycznia 2013 roku w Grodzisku Mazowieckim odbyło się pierwsze spotkanie FORUM  celem omówienia programu i organizacji konferencji „Polska dla Rodziny – Karty Dużych Rodzin w miastach i gminach”, którą zdecydowano organizować wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” w dniu 18 marca 2013.          Ustalono także zasadę prezydencji rocznej – pierwszym przewodniczącym został pan burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz Benedykciński. Prezydencja – postanowiono – będzie się łączyła z organizacją ogólnopolskiego Zjazdu rodzin wielodzietnych.

18 marca 2013 roku odbyła się  w Warszawie wyżej wspomniana konferencja współorganizowana przez FORUM .   W trakcie konferencji zostało następne samorządy dołączyły do Forum.  Akces podpisali: Edward Szupryczyński – burmistrz Głuchołazów, Janina Klocek – starszy pracownik socjalny w Lesznowoli, Jan Grądzki Przewodniczący Rady Miejskiej Łomianek, Robert Choma – Prezydent  Przemyśla, Wojciech Skoczek – zastępca burmistrz Rawy Mazowieckiej, Marek Długozima – burmistrz Trzebnicy, Ryszard Madziar – burmistrz Wołomina, Małgorzata Mańka – Szulik – prezydent Zabrza, Agata Majewska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Zielonce. Konferencja zaowocowała powstawaniem kolejnych Kart Dużej Rodziny w całej Polsce.

      

28 stycznia 2014 w Grodzisku Mazowieckim odbyło się spotkanie Forum Samorządowego na rzecz Dużych Rodzin. Wzięli w nim udział przedstawiciele ZDR „Trzy Plus” oraz członkowie Forum – przedstawiciele samorządów. W czasie spotkania Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński przekazał Miastu Lublin reprezentowanemu przez Zastępcę Prezydenta ds. Społecznych Monikę Lipińską prezydencję w Forum.

Prezydencja Lublina potrwa rok – w czerwcu miasto było współorganizatorem II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin.

6b Forum Samorządowe Grodzisk 28.01.2014  6 Forum Grodzisk 1 28.01.2014

Podczas roboczego spotkania Forum Samorządowego na rzecz Dużych Rodzin, 13 sierpnia 2014 w Lublinie samorządowcy rozmawiali o wyzwaniach stojących przed programami polityki prorodzinnej. Lublin przewodniczy pracom Forum w ramach objętej Prezydencji w 2014 roku.

Spotkanie Forum Samorządowego na rzecz Dużych Rodzin odbyło się pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka. W spotkaniu uczestniczyli Pani Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Lublina, członkowie Forum – przedstawiciele samorządów (Ostrołęki, Grodziska Mazowieckiego, Wołomina, Krakowa, Łowicza, Powiatu Wołomin), a także Prezes Związku Dużych Rodzin Trzy Plus Pani Joanna Krupska. Posiedzenie Forum w Lublinie wynika z faktu objęcia przez miasto w 2014 r przewodnictwa w Forum.

W czasie spotkania omawiane były sprawy związane z organizacją – w październiku tego roku – w Krakowie ogólnopolskiej konferencji dotyczącej Karty Dużej Rodziny, której współorganizatorem wspólnie z MPiPS i ZDR Trzy Plus będzie właśnie Forum Samorządowe. Członkowie Forum omawiali także problemy związane z funkcjonowaniem samorządowych Kart Dużej Rodziny oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Podczas spotkania omawiano także temat dotyczący miejsca przyszłorocznego III Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin.

8 Forum Lublin 0 13.08.2014 9 Forum Lublin 0a 13.08.2014

20 października 2014 r. odbył się w Krakowie Kongres „Karta Dużej Rodziny – wyzwania i perspektywy” , skupiający samorządowców z całej Polski, poświęcony  ocenie pierwszych miesięcy działania wprowadzonej przez rząd Karty Dużej Rodziny oraz refleksji nad dalszymi działaniami w polityce rodzinnej. Organizatorami byli: MPiPS, ZDR3+ oraz Forum Samorządów na rzecz Dużych Rodzin.

 9e Forum Kongres Kraków 20.102014 9a Forum Kongres Kraków 20.10.2014

W Lublinie 03 lutego 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Forum Samorządowego na Rzecz Dużych Rodzin. Do Forum dołączyły kolejne samorządy: Szczecin, Pelplin, Nysa i Przemyśl. W czasie spotkania nastąpiło przekazanie Prezydencji w Forum władzom Miasta Łowicz. Uczestnicy dyskutowali na temat bonu opiekuńczo-wychowawczego. Postulowany przez ZDR3+ bon opiekuńczo-wychowawczy byłby świadczeniem nowego rodzaju, który ma się przyczynić do polepszenia polityki rodzinnej w kraju. Zakładana wartość bonu to 500 zł miesięcznie, z możliwością modyfikacji do kwoty 600-700 zł dla trzeciego i kolejnego dziecka. Świadczenie byłoby wypłacane bez względu na dochód rodziny, z systemu świadczeń rodzinnych od 13. do 36. miesiąca życia dziecka, czyli przez 24 miesiące wypełniając lukę pomiędzy płatnym urlopem macierzyńskim i rodzicielskim a okresem przedszkolnym. Pod koniec spotkania nastąpiło przekazanie prezydencji miastu Łowicz.

9f Forum Lublin  03.02.2015 13 Forum Lublin 3a 03.02.2015

W spotkaniu Forum w Łowiczu w dn. 01 października 2015.  wzięli udział przedstawiciele samorządów oraz Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Gościliśmy również przedstawicieli Kancelarii Prezydenta. Głównym tematem omawianym podczas spotkania był bon opiekuńczo-wychowawczy. Pan Krzysztof Soska, wiceburmistrz Szczecina zaprezentował założenia uchwalonego niedawno świadczenia. Pan Konrad Kolbiarz przedstawił rozwiązanie, które będzie obowiązywało w Nysie od nowego roku. Kolejnym omawianym punktem było funkcjonowanie Kart Dużej Rodziny i dyskusja nad tym, jak likwidować bariery przeszkadzające w dobrym funkcjonowaniu tego mechanizmu.

22 Forum Łowicz 00 01.10.2015 23 Forum Łowicz 00a 01.10.2015

11 lutego 2016 w Łowiczu odbyło się spotkanie Forum Samorządów na rzecz Dużych Rodzin. Prezydencja Forum została uroczyście przekazana Prezydentowi Gniezna. Licznie przybyli samorządowcy z całej Polski dyskutowali o świadczeniu 500+. Interesującą, lokalną wersję tego świadczenia prezentował Burmistrz Nysy. Wszyscy wykazali zgodność w pozytywnej ocenie wprowadzenia ogólnopolskiego świadczenia i wolę  sprawnego wprowadzenia w gminach. Przedstawiciele miast przekazywali informacje o stanie przygotowań do przyjmowania wniosków i wypłacania świadczeń. Burmistrz Nysy zgłosił chęć organizowania następnego Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin.

26 Forum Łowicz 1 11.02.2016 27 Forum Łowicz 2 11.02.2016

9 listopada 2016 r. Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz był gospodarzem forum samorządowego, którego tematem była polityka rodzinna z perspektywy państwa oraz samorządów terytorialnych. Gośćmi spotkania byli Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej oraz Joanna Krupska – Prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

32 Forum Gniezno 09.11.2016. 31 Forum Gniezno 2 09.11.2016

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok