ZDR3+

Lublin 2014Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym rodziny wielodzietne. Powstał w 2007 roku. Posiada stale rozwijającą się strukturę: Oddziały i Koła. Obecnie istnieją  4 Oddziały  (wojewódzkie: Małopolski, Wielkopolski i Łódzki oraz gminny w Padwi Narodowej) oraz 73 Koła, co najmniej jedno w każdym województwie. Koła integrują rodziny, prowadzą szkolenia dla rodziców, pikniki, wykłady, organizują samopomoc. Co roku znacznie przybywa członków: jest nas obecnie  (2016 rok) w całej Polsce 5500 członków – licząc całe rodziny ok. 35 000 osób.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” wyrastał z poczucia wartości dużej rodziny oraz ze sprzeciwu wobec niesprawiedliwego traktowania rodzin, zwłaszcza rodzin wielodzietnych, przez polski system prawny. W latach 2005 – 2006  rodziny mające liczne potomstwo z okolic Warszawy, a potem także z innych części Polski, zaczęły wymieniać poglądy. Doszliśmy do wniosku, że praca wykonywana w domu, poświęcona wychowaniu własnych dzieci jest traktowana jak praca bezwartościowa, co znakomicie odzwierciedla określenie, że kobieta „siedzi w domu”. Kobiecie, która wiele lat spędziła pracując w domu, choćby wychowała piętnaścioro dzieci, często nie przysługuje nawet emerytura. A przecież przygotowywanie do życia, wychowanie i wykształcenie dziecka to ważna praca.

Zapoznaliśmy się z systemami wspierania rodzin w innych krajach. Stwierdziliśmy, że Polska znajdowała się na ostatnim w Europie miejscu pod względem wsparcia rodzin z dziećmi.  W naszym kraju na rodziny z dziećmi na utrzymaniu przeznaczany był jeden z najmniejszych procent PKB. Mieliśmy najniższy próg dochodowy, najniższe zasiłki. Symbolicznie płatny urlop wychowawczy uzależniony od bardzo niskiego progu dochodowego. Istniały duże trudności w łączeniu pracy w rodzinie z pracą zawodową.   Zabezpieczenie społeczne w sytuacji śmierci żywiciela  rodziny nikłe, zupełnie nieuwzględniające wielkości rodziny. Polityka rodzinna pojmowana była prawie wyłącznie jako socjalna, skierowana do najbiedniejszych, nie uwzględniająca wysiłku związanego z wychowywaniem każdego dziecka.

Postanowiliśmy podjąć działania w kierunku zmiany tej sytuacji.  Naszym celem  stało się działanie na rzecz  interesów społecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci , w szczególności dużych rodzin, oraz na rzecz pozytywnego obrazu rodziny. Chcieliśmy pozostać środowiskiem pozapartyjnym, działającym jak najbardziej konstruktywnie i rzeczowo.

Jeszcze jako środowisko nie zrzeszone formalnie, w grudniu 2006 roku zorganizowaliśmy w Sejmie, wspólnie z Ministerstwem Pracy, konferencję „Duże rodziny bogactwem i nadzieją Polski”. Przedsięwzięcie to zaowocowało decyzją sformalizowania stowarzyszenia, co nastąpiło w maju 2007 roku. Inauguracja ZDR3+ była połączona z kolejną konferencją w Sejmie zatytułowaną „Ekonomiczne uwarunkowania polityki rodzinnej”. Wtedy też Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” podjął decyzję o wstąpieniu do Europejskiej Federacji Rodzin Dużych. Po swoim ukonstytuowaniu – a nawet jeszcze jako nieformalne środowisko – zaczął intensywnie lobbować w kierunku wprowadzenia ulgi rodzinnej – co zakończyło się sukcesem wszystkich środowisk ją popierających.

Ponieważ politykę rodzinną realizują nie tylko władze państwa – wiele bowiem uprawnień należy do samorządów – postanowiliśmy od razu rozpocząć działania także w wymiarze samorządowym. W listopadzie 2007 roku ZDR3+ zorganizował w Grodzisku Mazowieckim konferencję lokalną „ Silni rodziną” i rozpoczął negocjacje z władzami Grodziska na temat wprowadzenia Karty Dużej Rodziny – czyli systemu zniżek i ulg w dziedzinie kultury, sportu, rozrywki a także komunikacji miejskiej, dla rodzin wielodzietnych.  W Grodzisku Mazowieckim Karta została wprowadzona w 2008 roku.  Wkrótce potem, śladem Grodziska, podobną Kartę wprowadziły Tychy, potem Sandomierz, Łowicz….

W 2010 roku ZDR3+ był współorganizatorem Zjazdu Gnieźnieńskiego „Rodzina nadzieją Europy” oraz w dniach 09-10 marca 2010 organizatorem – razem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – konferencji „Polska dla rodziny – rodzina dla Polski”.  Współorganizowaliśmy wojewódzkie konferencje dotyczące Kart Dużej Rodziny w Toruniu, Łowiczu, Sochaczewie, Lublinie, Szczecinie. We wrześniu 2011 roku ZDR3+ organizował wraz z Gminą Grodzisk Mazowiecki ogólnopolską konferencję zatytułowaną: „Polska dla rodziny – Karty Dużej Rodziny w miastach i gminach” objętą patronatem Prezydenta RP, w której uczestniczyło ponad 200 samorządowców z całej Polski – spotkanie to zaowocowało powstawaniem wielu nowych Kart samorządowych  (W 2015 już w ponad 400 gminach i miastach funkcjonowały Karty Dużych Rodzin).  W roku 2013 oraz 2014 ZDR3+ opracował raporty nt działania samorządowych Kart Dużej Rodziny. W ramach ogromnej większości Kart dołączają się z rabatami sektory lokalne handlu i przedsiębiorczości prywatnej. Powstające w gminach Karty często były  inicjowane przez koła ZDR3+.

W 2012 powstał Zespół Ekspertów działający przy Związku. Jego członkami są wybitni specjaliści w dziedzinie ekonomii, prawa i działalności publicznej, z których doradztwa stale korzystamy. Zespół Ekspertów stał integralną częścią ZDR3+.

W czerwcu 2012 rozpoczęliśmy wraz z Obserwatorium Rodzinnym cykl konferencji „Teraz rodzina” organizując debatę „Zmiany w systemie emerytalnym jako element polityki rodzinnej” a potem, 5 grudnia 2012, we współpracy z Senatem, konferencję „Bariery ograniczające dzietność w Polsce”. W trakcie tej konferencji zainicjowaliśmy powstanie Forum Samorządowego  na rzecz Dużych Rodzin, skupiającego 23 samorządy chcące jednoczyć siły w kierunku wsparcia polityki rodzinnej na szczeblu gmin i miast. Wspólnie z Forum i Ministerstwem Pracy 18 marca 2013 r. organizowaliśmy II ogólnopolską konferencję „Polska dla rodziny – Karty Dużej Rodziny w miastach i gminach”.

W czerwcu 2013 w Grodzisku Mazowieckim miał miejsce pierwszy Zjazd Dużych Rodzin z całej Polski. Zjazdy takie stały się  tradycją: kolejny odbył się w 2014 w Lublinie, w 2015 w Łowiczu, w 2016 w Gnieźnie a obecnie trwają przygotowania do Zjazdu w Nysie.

18 marca 2014 wspólnie z Ministerstwem Pracy organizowaliśmy  konferencję „Wsparcie rodzin z dziećmi w rozwiązaniach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych jako element polityki rodzinnej państwa” – rozwiązanie opracowane w ramach naszego Zespołu Ekspertów zostało zrealizowane jako nowelizacja ustawy dotyczącej ulgi na dzieci.

W lipcu 2014 roku została wprowadzona ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. 20 października 2014 r. byliśmy współorganizatorami wraz z Forum Samorządów oraz MPiPS I Kongresu „Karty Dużej Rodziny – wyzwania i perspektywy”.

W  styczniu 2015 zainicjowaliśmy i wraz z MPiPS organizowaliśmy konferencję „Bon opiekuńczo – wychowawczy na dzieci do trzeciego roku życia w wys. 500 zł.” – tematyce bonu były poświęcone także konferencje mające miejsce w trakcie Zjazdów Dużych Rodzin w Lublinie w 2014 r. oraz w Łowiczu w 2015 r.

W kwietniu 2016 r. wraz z IPSOS opublikowaliśmy raport nt rodzin wielodzietnych w Polsce zyskując unikalną wiedzę o tej grupie społecznej.

Formułujemy opinie na temat powstających ustaw i rozporządzeń, Jesteśmy uczestnikami debat na tematy związane z polityką rodzinną na różnych szczeblach, staramy się wpływać na kształt tej polityki, na tyle na  ile jest to możliwe. Wypowiadamy się w mediach. Zawsze przyświecała nam nadzieja, że Polska stanie się krajem życzliwym dla rodzin wielodzietnych.

Obok działalności ekspercko – lobbystycznej oraz integracyjnej stale prowadzimy także działalność charytatywną: w 2010 roku po fali powodziowej powstał z naszym udziałem portal „Familion” mający na celu uruchomienie wzajemnej pomocy „rodzina – rodzinie”, początkowo skierowany do rodzin, które ucierpiały na skutek powodzi, a potem dla rodzin zwracających się do nas o pomoc. Działalność charytatywna nie jest jednakże głównym nurtem naszej misji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok