Program dla dużej rodziny w Jastrzębiu Zdroju

Program dla dużej rodziny Od 1 maja 2012 roku na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju funkcjonuje program „Rodzina 3+” jako element polityki prorodzinnej realizowanej przez miasto i adresowanej do rodzin wielodzietnych. 

Potwierdzeniem uprawnień wynikających z programu jest karta „Rodzina 3+”, która będzie uprawniać do 50% zniżki na:
– zakup biletów wstępu w tym karnetów, na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju – zakup biletów do Kina „Centrum” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju
Ponadto, program „Rodzina 3+” stworzy innym podmiotom możliwość świadczenia usług na określonych przez nie, preferencyjnych warunkach. Lista podmiotów, które zostaną przyjęte do programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej UM.
O kartę „Rodzina 3+” ubiegać się mogą rodziny wielodzietne – zamieszkałe na terenie Jastrzębia-Zdroju (także rodziny zastępcze), składające się z rodziców lub opiekunów prawnych (jednego rodzica lub opiekuna prawnego) i mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się i nie pracuje.
Karta „Rodzina 3+” będzie wydawana na okres 1 roku dla każdej uprawnionej osoby, po złożeniu wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego.
W przypadku, gdy wnioskiem objęta jest osoba powyżej 18 roku życia, która uczy się lub studiuje, do wniosku dołącza się kserokopię dokumentu potwierdzającego ten fakt (oryginał do wglądu).
W przypadku, gdy wnioskiem objęte są dzieci pozostające w rodzinie zastępczej, do wniosku dołącza się kserokopię postanowienia sądowego dotyczącego ustanowienia rodziny zastępczej (oryginał do wglądu).
Wnioski o wydanie kart „Rodzina 3+” wraz z ewentualnymi załącznikami można składać od 1 maja 2012 roku, w pokoju 115B lub 103B budynek B, I piętro. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 32 47 85 243 lub 47 85 289.
Jest szansa, że z czasem, zakres usług dostępnych dla rodzin wielodzietnych dzięki Karcie „Rodzina 3+” będzie się powiększać.

Napisano w Bez kategorii

Karty wg lokalizacji

stan na 2014 rok